ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГУУЛАХ ДОТООД ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

161638600_562963944664046_1349945358614596112_n.jpg

Онцгой байдлын хэлтсийн даргын 2021 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдөр баталсан удирдамжийг удиртгал болгон Онцгой байдлын хэлтэс, Гал түймэр унтраах, аврах 14, 30, 65 дугаар ангийн 2021 оны 01 дүгээр улирлын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгууллаа.

Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын даргын 2020 оны 100 дугаар тушаалаар батлагдсан “Аргачлал, загвар батлах тухай” А/236 дугаар тушаалын хүрээнд алба хаагчдын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт, ажлын явц, үр дүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ өгч илэрсэн зарим нэг дутагдлыг яаралтай засах үүргийг алба хаагчдад өгсөн байна. Цаашид алба хаагч бүр гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд ажлаа тусгахдаа бодитой хандах, тусгагдсан ажлыг чанар үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, албаны бэлтгэл, бэлэн байдлыг хангуулах чиглэлээр ажлаа илүү сайжруулан ажиллахыг үүрэг болголоо.

scroll to top